ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมคุณภาพ 7ส ครั้งที่ 1/2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมีคำสั่งฯ ที่ 291/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 แล้วนั้น กองแผนและพัฒนา นฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :