ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยคุณธรรม 
         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกิดจากความตั้งใจของ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และชาวจีนโพ้นทะเลอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยได้รวมตัวกันสร้างสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวังผลิตเยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้กำหนดคำขวัญ ว่า "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมี ปณิธานที่แน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีองค์ความรู้เชิงวิชาชีพ ยังเน้นให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้กับนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างสมาชิกที่ดีของสังคมไทย 
         
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงเห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันบ่งบอกถึงคุณธรรม  จริยธรรม  ไปในทางที่ดีขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงได้วางระบบและกลไกในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็น มหาวิทยาลัยคุณธรรม
         
มหาวิทยาลัยเริ่มขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  โดยกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมกับการคัดเลือกคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัย 3 ประการ  โดยทุกคนมีส่วนร่วมการเลือกคุณธรรมจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่  ซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคม  และกำหนดแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมหลักในทุกกลุ่มบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาข่าวสารที่น่าสนใจ :