วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2560

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ (DIY ) 7ส ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์ ครั้งที่ 2/2560 
• รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
1. ชื่อผลงาน ตะกร้าสานจากซองกาแฟ ผู้ที่ส่ง น.ส.ภาณุมาศ อุทธิสาร และทีมงาน นักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
2. ชื่อผลงาน ผ้าทอไทยผืนผ้าแห่งความพอเพียง (ประดิษฐ์พานดอกบัวตั้งพระ) ผู้ที่ส่ง น.ส.กรกมล อัศวธีระ และทีมงาน นักศึกษาจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

• รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่
ชื่อผลงาน ตะกร้าจากกระดาษหนังสือพิมพ์ ผู้ที่ส่ง น.ส.ปวีร์ บุญรักษ์ และทีมงาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลประกวด คลิปวีดิทัศน์กิจกรรม 7ส จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท 
ชื่อผลงาน โครงการกิจกรรม 7ส ผู้ที่ส่ง นายสุทธิพงษ์ เสนามนตรี และทีมงาน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รางวัล 7ส ยอดเยี่ยม
1. ประเภทคณะวิชา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง
3. ประเภทซุ้มนักศึกษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
4. ประเภทแม่บ้านคนสวน ได้แก่ แม่บ้านโภชนาการ 2 และอาคารสนามกีฬากลาง / คนสวนโซนที่ 2 , 3 ,14

รางวัลนวัตกรรมจากงานประจำ Routine to Innovative For Saving Energy (R2I) Season 3 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
ชื่อผลงาน “รู้จักใช้ ถนอมดี ลด money ที่ต้องจ่าย” จาก คณะเทคนิคการแพทย์
2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท ได้แก่
ชื่อผลงาน “ทิ้งขยะให้ถูกที่ ลด money ที่ต้องจ่าย” จาก คณะเทคนิคการแพทย์
ชื่อผลงาน “ปลดปลั๊ก ประหยัดไฟชัวร์” จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผลการประกวด SMART OFFICE ปีการศึกษา 2560
1. SMART OFFICE ระดับ ดีเยี่ยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และ กองอาคารสถานที่
2. SMART OFFICE ระดับ ดีเด่น ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
3. SMART OFFICE ระดับ ดี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทรัพยากรบุคคล กองแผนและพัฒนา ศูนย์บรรณสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม

ข่าวสารที่น่าสนใจ :