โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมโครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. ปีการศึกษา 2560 

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่กองแผนและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้...เป็นต้นไป

ข่าวสารที่น่าสนใจ :