ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 6 กัยยายน 2560

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ 

ระเบียวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส มฉก. ปีการศึกษา 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส มฉก. ปีการศึกษา 2560

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :