KMพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

กองแผนและพัฒนาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีน้องๆนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวอย่างของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ได้มาแชร์ความรู้เทคนิค เคล็ดลับในการทำกิจกรรม 7ส ให้แก่เพื่อนๆ นักศึกษาคณะวิชาที่ต้องการพัฒนากิจกรรม 7ส ของตนเอง...

ข่าวสารที่น่าสนใจ :