ขยายผลสู่โรงเรียนคุณธรรม

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรมฯ ( 24 ตุลาคม 2561)
        เมื่อวันพุธที่  24  ตุลาคม  2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  และโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อหาแนวทางดำเนินการสู่ การเป็นโรงเรียนคุณธรรมร่วมกัน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก. ซึ่งโรงเรียนทั้ง  3  แห่งมีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  อย่างสม่ำเสมอ  อีกทั้งแต่ละโรงเรียนได้มีการนำหลักคุณธรรมมา บูรณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนักเรียน  ในการประชุมครั้งนี้มีความเห็นชอบเบื้องต้นว่าควรจะมีการลงนามร่วมมือก่อน โดยรายละเอียดจะมีการประสานงานระหว่างกันต่อไป

      

      

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม (24 ธันวาคม 2561)
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ให้การต้อนรับ และร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม” ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและประสานไปยังโรงเรียนที่มีความเหมาะสม และยินดีให้ความร่วมมือ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
   1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
   2. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
   3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
   ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งแต่ละโรงเรียนได้มีการนำหลักคุณธรรมมา บูรณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนักเรียน และหลังจากได้ลงนามในความร่วมมือแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมหารือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อตกลง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทยต่อไป

    

    

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยฯ 1/2562 ( 7 กุมภาพันธ์ 2562)
            เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ และร่วมกันหารือเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ “โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม” ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
   1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
   2. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
   3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยฯ 2/2562 ( 7 มีนาคม  2562)

(รออัพเดทข้อมูล)

ข่าวสารที่น่าสนใจ :