ผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ปีการศึกษา 2556 
        
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของพัฒนามหาวิทยาลัยคุณธรรม  จากนั้นได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนบางมูลนาถภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556  และศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ในวันที่วันที่ 13 กันยายน 2556

 

จากนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยคุณธรรม ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งองคมตรีในขณะนั้น  จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  

 

ปีการศึกษา 2557 
        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมกับคัดเลือกคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัย  3 ประการ  โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกคุณธรรมหลักจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ซื่อสัตย์ ประหยัด  รับใช้สังคม  และกำหนดแผนงาน/โครงการที่ที่ส่งเสริมคุณธรรมหลักในทุกกลุ่มบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา โดยในปีการศึกษา  2557  ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์
        มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความซื่อตรงภายในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา  ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ในด้านความซื่อสัตย์  เช่น  โครงการ 3 เวลา (ตรงเวลาและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ) กิจกรรมรณรงค์การตรงต่อเวลา  และกิจกรรมวิตามินธรรมะ เป็นต้น
คุณธรรมด้านประหยัด
        มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับบุคลากรและนักศึกษาน้อมนำหลักหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  สร้างความตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรของมหาวิทยาลัย   เช่น โครงการปลูก DNA ดอกแก้ว คุณธรรมแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ประหยัด และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ Exchange Box  กล่องแลกสมบัติ  และโครงการร่วมมือร่วมใจใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อการใช้พลังงาน (Energy) เป็นต้น
คุณธรรมด้านรับใช้สังคม
        มหาวิทยาลัยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและสังคมให้อยู่ในจิตสำนึก  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในคุณธรรมด้านนี้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  และในปีการศึกษา 2557 มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนคุณธรรมด้านการรับใช้สังคม เช่น โครงการ Science อาสาเพื่อมฉก.  ชาววิทย์ร่วมใจพัฒนาพื้นที่มฉก.  โครงการน้ำใจหมอจีนสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนเพื่อชุมชน  และโครงการจิตอาสาพัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  เป็นต้น

ปีการศึกษา 2558 
        มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม  และสามารถปลูกฝังคุณธรรมให้ยั่งยืนได้  3 โครงการ คือ  โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ และโครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม  และการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะดำเนินการขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
        1) โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม  มีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 
            1.1  โครงการ “พักล้อน่ามอง”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรจอดจักรยาน ณ จุดจอด ให้เป็นระเบียบ 
                  -  จัดกิจกรรมประกวดพรีเซ็นเตอร์ จักรยานสีขาว  เพื่อฝึกให้นักศึกษาทำหน้าที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสาธิตการจอดจักรยาน ณ จุดจอดจักรยานให้เป็นระเบียบ พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้จักรยานอย่างทะนุถนอม และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย


 
โดยนักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"

              1.2 โครงการ “ถีบฉันเบาๆ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้จักรยาน ด้วยความทะนุถนอม รักษาของส่วนรวม
                 - จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “จักรยานสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะนุถนอมจักรยานเพื่อส่วนรวม” เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกหรือบอกเล่าถึงพฤติกรรม/      การกระทำที่สะท้อนถึงตัวตนของนักศึกษาในเรื่องจิตสำนึกในการใช้จักรยานอันเป็นของส่วนรวมด้วยความทะนุถนอม
                 - จัดอบรมการขี่จักรยานเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้ของส่วนรวมให้กับนักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

            1.3 โครงการ “อาสาซ่อม อาสาสอน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
                 - รับสมัครจิตอาสาเพื่อซ่อมแซมจักรยานที่ชำรุด  โดยเป็นตัวแทนของนักศึกษาจากทุกคณะวิชา
  
        2)  โครงการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ  มีโครงการย่อย 2 โครงการ คือ 
             2.1 โครงการ “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะปีที่ 1”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขนิสัย  ด้านการรักษาความสะอาด  รักษาสิ่งแวดล้อม และรับใช้สังคม  
                  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านอาจารย์ผู้สอนที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการฯ และรณรงค์เชิญชวนไม่ให้นำอาหารเข้าห้องเรียนและรักษาความสะอาดในอาคารเรียน
                  - จัดอบรมแนะนำโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ” และ “อบรมเรื่องการจัดการขยะ” และระดมสมอง
                  
- มี Web Page “โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและคัดแยกขยะ

              2.2 โครงการ “รณรงค์คัดแยกขยะ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ผลกระทบจากขยะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรม การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยมีโครงการ/กิจกรรมย่อย พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ดังนี้
                1) โครงการหอพักในร่วมใจคัดแยกขยะเพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและสร้างความตระหนักให้นักศึกษาในหอพักเห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
                2) โครงการคัดแยกขยะ ช่วยเหลือสาธารณะ ลดภาระสังคม  เพื่อให้สร้างความมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของมหาวิทยาลัย และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
                3) โครงการขยะมีพิษ คิดสักนิดก่อนทิ้ง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ในการคัดแยกขยะพิษก่อนทิ้งได้ถูกต้อง
                4) โครงการมหาวิทยาลัยปลอดภัยรวมใจคัดแยกขยะ เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอันตรายของขยะจากการที่ไม่แยกขยะก่อนทิ้ง

        3)  โครงการประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม
             1. มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย 
             2. มีการตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของคณะวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
             3. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้บุคลากร ทุกระดับในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงาน  รวมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และทีมงานที่ปรึกษามาฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
             4. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบและองค์กรที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ปฏิบัติใช้กับมหาวิทยาลัยได้
             5. มีการเผยแพร่แนวทางการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีผ่านสื่อต่าง ๆ 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :