คุณธรรมหลัก 3 ประการ มฉก.

ซื่อสัตย์  ประหยัด  รับใช้สังคม
          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมกับคัดเลือกคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัย 3 ประการ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกคุณธรรมหลักจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ซื่อสัตย์  ประหยัด  รับใช้สังคม และกำหนดแผนงาน/โครงการที่ที่ส่งเสริมคุณธรรมหลักในทุกกลุ่มบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา 

ซื่อสัตย์
    

ประหยัด
   

รับใช้สังคม
   


ข่าวสารที่น่าสนใจ :