กระบวนการขับเคลื่อน

สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กระบวนการขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม

กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมในระดับคณะ/หน่วยงาน

ข่าวสารที่น่าสนใจ :