โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใต้หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทางด้านการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง  พร้อมทั้งร่วมกันแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ รวมถึงกระบวนการและการบริหารจัดการในการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :