คณะกรรมการฯ ตัดสินสิ่งประดิษฐ์ (DIY) 7ส ครั้งที่ 2/2560 (รอบตัดสิน)

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการฯ ตัดสินสิ่งประดิษฐ์ (DIY)7ส ครั้งที่ 2/2560 (รอบตัดสิน) โดยมีการนำเสนอผลงานจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 11 ชิ้นผลงาน  ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เวลา 13.30-16.00 น. 

ผลการตัดสินการประกวด “DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์” ครั้งที่ 2/2560

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆละ 1,000 บาท  ได้แก่ 

 กระเป๋าสานจาก ซองกาแฟ

 

 ผู้ส่งผลงาน 

- น.ส.ปันจิตา  แดงรักษ์   รหัส 600699 

- น.ส.โสรยา  หมัดสุเด็น   รหัส 601591 

- น.ส.ภาณุมาศ  อุทธิสาร  รหัส 602175 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  และทีมงาน

ผ้าทอไทยผืนผ้าแห่งความพอเพียง (ประดิษฐ์พานดอกบัวตั้งพระ)

 

ผู้ส่งผลงาน 

- นายเสฏฐวุฒิ  ช่วยแก้ว   รหัส 600615 

- น.ส.กรกมล  อัศวธีระ     รหัส 601004 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และทีมงาน

 

2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท   ได้แก่ 

ตะกร้าจากกระดาษหนังสือพิมพ์ 

 

ผู้ส่งผลงาน

- น.ส.ปวีร์  บุญรักษ์      รหัส 592129-055 

- น.ส.ศรีสุดา ปลั่งเจริญศรี  รหัส 590598 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงาน

 

 
Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :