กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของหน่วยงาน ” ปีการศึกษา 2560 (28 มี.ค.61)

จากที่ตัวแทนคณะวิชา/หน่วยงาน ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบกิจกรรมคุณภาพ 7ส เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ..กองแผนและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส พร้อมทั้ง ปัญหา/อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข โดยภายใต้หัวข้อเรื่อง “ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของหน่วยงาน ” ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 (MBA3)อาคารอำนวยการ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากตัวแทนคณะกรรมการฯ 7ส ทั้งระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพ 7ส ต่อไป..
     

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :