มอบรางวัลประกวด DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมประกวด DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2560
smiley กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมา REUSE เพื่อให่้เกิดสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการประหยัด

@ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "กรอบรูปนาฬิกาจากช้อนพลาสติก"ของ น.ส.สิริทรา ศรีกตัญญู และ น.ส.มาลินี แก้วเวหา และทีมงาน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
@ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "ถังขยะจากขวดน้ำอัดลม" ของ น.ส.อาภาพร เปี่ยมงาม และทีมงาน คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท
@ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน "ม้านั่งจากยางรถยนต์" ของ น.ส.อักษิพร กัณหะกาญจนะ และ น.ส.จิราวรรณ์ แสงจันทร์ และทีมงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :