ผลงานประกวด โครงการประกวดสร้างสรรค์ POWERPOINT ปีการศึกษา 2560

โครงการประกวดสร้างสรรค์ POWERPOINT ปีการศึกษา 2560 เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
  

ผลงานส่งเข้าประกวด หัวข้อ ลดการใช้พลังงาน  จาก น.ส.สุพรรษา มณฑลจรัส 
คณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1

ผลงานส่งเข้าประกวด หัวข้อ จักรยานสีขาว จาก น.ส.สุพรรษา มณฑลจรัส
คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

ผลงานส่งเข้าประกวด หัวข้อ จักรยานสีขาว จาก น.ส.สุพรรษา มณฑลจรัส
คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

ผลงานส่งเข้าประกวด หัวข้อ จักรยานสีขาว จาก..นายปฏิภาณ สาระนิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ผลงานส่งเข้าประกวดหัวข้อ ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ จาก นายปฏิภาณ สาระนิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ผลงานส่งเข้าประกวด หัวข้อ ลดการใช้พลังงาน จาก นายปฏิภาณ สาระนิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ผลงานส่งเข้าประกวด หัวข้อ ลดการใช้พลังงาน
จาก น.ส.เพ็ญอรุณ ยมนา และน.ส.ตริตราภรณ์ กาญจนากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลงานส่งเข้าประกวดหัวข้อ จักรยานสีขาว จาก นายปริญญา ศรีเมือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชั้นปี 2

ผลงานส่งเข้าประกวดหัวข้อ ลดการใช้พลังงาน จาก น.ส.ธันยพร เชื้อศักดิ์เสรี 
คณะนิเทศศาสตร์

 
   

 

 


 


 


 

คลิ๊ก..โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวสารที่น่าสนใจ :