ม.หัวเฉียวฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมประชาคมฯ ดำเนินรอยตามรับสั่ง “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” (21 มิถุนายน 2560)

นับจากวันที่  24  มีนาคม 2537  ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และทรงรับสั่งว่า  “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”  มหาวิทยาลัยสำนึกและตระหนักที่ต้องดูแลนักศึกษาให้ได้รับมากกว่าวิชาความรู้   แต่ยังต้องปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 6 ประการ  ได้แก่  ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู  เพื่อรับใช้สังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  โดยที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน  พัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ดีเอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน  สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนคำสัญญาที่มหาวิทยาลัยยึดถือและดำเนินกิจกรรมหลายอย่างร่วมกับชุมชม  
การประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้มีสภาพที่ดีเอื้อต่อการศึกษา  การใช้ชีวิต  และเป็นกำลังสำคัญของสังคม   ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553  จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2560 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมประกอบด้วย  การนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558  อาทิเช่น  หนึ่งกล้อง  หนึ่งหอพัก  การประกวดหอพักติดดาว  การตรวจเยี่ยมหอพักพันธมิตร  การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย  โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%  และวินหมวกทองคำ  ต่อด้วยการเสวนา  เรื่อง  สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวทางต่อไปที่จะสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณศุภนิตย์  เศวตวัฒนา  สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2  คุณปารณีย์  นาคคำ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  ร้อยตรีคมกฤช  ดีมาก  กองพันทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์  คุณวลีรัตน์  ใจสูงเนิน  สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และคุณสิงห์ดำ  พันธเพชร  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางพลี  ร่วมเป็นผู้เสวนา  หลังจากนั้นภาคบ่ายซึ่งเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้  มีการเสวนากลุ่มย่อย  “ประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมาของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย”  แบ่งเป็นออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่ 1 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กลุ่มที่ 2 หอพักติดดาว  และกลุ่มที่ 3 หมวกนิรภัยกับการเข้าถึง  ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหา  การแก้ไข  ข้อเสนอแนะ  สรุปนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ปิดท้ายการประชุมด้วยคำกล่าวขอบคุณของท่าน รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ “ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาทั้งวันเข้าร่วมประชุม   ผมรู้สึกยินดีและขอบคุณอย่างยิ่งที่พวกเรารวมตัวร่วมมือกันเพื่อช่วยดูแลลูกหลานของเราให้มีสภาพสังคมที่ดีเอื้อต่อการศึกษา  ผมขอให้เมื่อจบจากการประชุมวันนี้พวกเราทุกคนจะนำไปเล่าให้เพื่อน ๆ หรือคนรอบข้างของเราได้รับรู้  เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เราร่วมกันเกิดขึ้นทั่วประเทศจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่”  

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :