ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอาคารสีเขียว (Green office) (20 มิถุนายน 2560)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Green Office กองอาคารสถานที่ โดยมีการกล่าวถึง ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความสำคัญกับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและน้ำของคนในองค์กร จะช่วยให้สังคมในองค์กรน่าอยู่ คนในองค์กรมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ยังนำพฤติกรรมที่ดีจากการปลูกฝังขององค์กรกลับไปใช้ในบ้าน ในครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความยั่งยืนและสงบสุข ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวสารที่น่าสนใจ :