ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TEA 2017 ด้านบุคลากร ( 1 พฤษภาคม 2560)

รองศาตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับ  อาจารย์ธีรวัฒน์  ศรินทุ  อาจารย์ศุภชัย  ปัญญาวีร์ รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญสุข  และอาจารย์วรชนาธิป  จันทนู  คณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2017  (TEA 2017)  ด้านบุคลากร (ประเภทผู้บริหาร) (อาคารควบคุม) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลงานและให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแก่ คณะกรรมมการ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  มฉก. 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :