ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว (23 มีนาคม 2560)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว กับพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ข่าวสารที่น่าสนใจ :