โครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 (22 มีนาคม 2560)

ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงานการประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “จักรยานสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะนุถนอมเพื่อส่วนรวม” 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

สุนทรพจน์ประเภทภาษาไทย
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Miss Yao Lilin
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายไชยภพ กุนัน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Miss Zhang Mingjie

สุนทรพจน์ประเภทภาษาอังกฤษ
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอลิซ่าห์ อาดี, ข่าน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณพงศ์ ศรยงศ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเซร่า ใจตรง

สุนทรพจน์ประเภทภาษาจีน
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Miss Chen Xinyao
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภัทรวุฒิพงษ์ สลีวงศ์

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :