สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงอาหารของ มฉก. (13 มีนาคม 2560)

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงอาหารของ มฉก. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ข่าวสารที่น่าสนใจ :