ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ รับการตรวจประเมิน “ห้องสมุดสีเขียว” (25 มกราคม2560)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิ

การบดี  คุณทศพร  เลิศพิเชฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี  คุณสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการรับการตรวจประเมิน  "ห้องสมุดสีเขียว"  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2      ชั้น 2 อาคารบรรณสาร  ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 10 สถาบันนำร่องที่ได้รับการพิจารณาจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” 

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :