คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าศึกษาดูงาน ( 6 ตุลาคม 2559)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งดูแลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการอาคาร พร้อมคณะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ มฉก. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :