โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยดูงานพลังงาน ม.หัวเฉียวฯ ( 17 สิงหาคม 2559)

เมื่อวันพุธที่  17  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้องสื่อประสม  ชั้น 2  อาคารบรรณสาร  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จำนวน  30  คน  เข้าศึกษาและดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยมี  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประหยัดและ  การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศจากการไฟฟ้านครหลวง  และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศนำเสนอเรื่องต้นแบบสำนักงานสีเขียวจากการประหยัดพลังงาน  พร้อมด้วยทีมพลังงานของมหาวิทยาลัยนำเสนอกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลงานนวัตกรรมงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I : Routine to Innovative for Saving Energy) ได้แก่  อาจารย์สุภา  ศิรินาม  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาวสุธารินี  ศรีชาย  นายกสโมสรนักศึกษา มฉก.  คุณสรรค์ชัย  ธนศุภเดช  เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่  คุณนพพล  แซ่ฉั่ว  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  แม่บ้าน  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ข่าวสารที่น่าสนใจ :