โครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (25 มีนาคม 2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 อาคารอำนวยการ โครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "จักรยานสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะนุถนอมเพื่อส่วนรวม" เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม มีผู้เข้าประกวดจากคณะศิลปศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะบริหารธุรกิจ คณะกายภาพบำบัด คณะนิเทศศาสตร์

สุนทรพจน์ประเภทภาษาอังกฤษ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐทวัฒน์ ล้อกาญจนกุล คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวพัชรวรรณ บัณฑิตไทย คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายศราวุฒิ ปัญญาสาร คณะศิลปศาสตร์
สุนทรพจน์ประเภทภาษาจีน 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชัย โรจนบำเพ็ญ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวพรพิมล ทายะบวร คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ MR.WEI XIANGRUI คณะศิลปศาสตร์
สุนทรพจน์ประเภทภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอิสรีย์ บุญกรด คณะนิเทศศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ MISS LU HUILING คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวนิชาภัทร ธิตานันท์ คณะกายภาพบำบัด

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :