คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ (22 ตุลาคม 2558)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พรรณราย แสงวิเชียร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและร่วมเดินนำขบวน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมในเรื่องความประหยัด  และ เป็นกิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันให้กับทางมหาวิทยาลัย ในโครงการสร้างเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ของการไฟฟ้นครหลวง กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ประมาณ 120   คน จัดณ วันที 22 ตุลาคม 2558

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :