ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย บรรยายมหาวิทยาลัยคุณธรรม ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยคุณธรรม ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งองคมตรีในขณะนั้น  จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ข่าวสารที่น่าสนใจ :