มฉก.ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนบางมูลนาถภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร และ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2556

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของพัฒนามหาวิทยาลัยคุณธรรม จากนั้นได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนบางมูลนาถภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 และศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันที่วันที่ 13 กันยายน 2556
        จากนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย เป็นวิทยากรบรรยายมหาวิทยาลัยคุณธรรม ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งองคมตรีในขณะนั้น จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

  

ข่าวสารที่น่าสนใจ :