KM พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

โดยมีนักศึกษาทุกคณะวิชาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

หลักการและเหตุผล 

           นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินำกิจกรรม 5ส  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงานภายในองค์กร  กระทั่งในปีการศึกษา 2552 ได้ต่อยอดโดยการเพิ่มระบบเป็น 7ส มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด ความสะดวก ปลอดภัย ได้งานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงาม  และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามา
            และในการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ คุณภาพการศึกษา คุณภาพนักศึกษา คุณภาพอาจารย์  และคุณภาพบุคลากร  โดยใช้กิจกรรม 7ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนา  ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ  ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ 7ส  และในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม 7ส เช่นเดียวกัน
         ทั้งนี้ เพื่อให้ในปีการศึกษา 2558  การขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ  เกิดการพัฒนา  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเรียนเชิญคณะวิชาที่ได้รับรางวัลกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2557 และมีคะแนนผลตรวจซุ้มนักศึกษาในระดับที่ดีมาถ่ายทอดและให้ความรู้ เคล็ดลับ รวมถึงกระบวนการและการบริหารจัดการในการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของนักศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2. เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการด้วยการใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส
  3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส มากขึ้น สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาภายในคณะวิชาได้
  4. แนวทางและช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณภาพ 7 ส ของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

ผลที่คาดว่าได้รับ

  1. นักศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
  3. นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรู้จักกิจกรรม 7ส มากขึ้น  ก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ความสามัคคี  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวน์โหลดเอกสาร

 

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :