KM กิจกรรมคุณภาพ 7ส ปีการศึกษา 2557


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน"
โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 อาคารอำนวยการ วันพุธที่ 28 มกราคม 2558

หลักการและเหตุผล 
        นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินำกิจกรรม 5ส  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงานภายในองค์กร  กระทั่งในปีการศึกษา 2552  ได้ต่อยอด  โดยการเพิ่มระบบเป็น 7ส  มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด ความสะดวก ปลอดภัย ได้งานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น    โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงาม  และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามา 
        และในการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ คุณภาพการศึกษา  คุณภาพนักศึกษา คุณภาพอาจารย์  และคุณภาพบุคลากร  โดยใช้กิจกรรม 7ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนา  ทั้งนี้เพื่อรักษาการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ  ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ 7ส 
         เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเกิดการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” โดยเรียนเชิญคณะวิชา/หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาถ่ายทอดและให้ความรู้เคล็ดลับ รวมถึงกระบวนการและการบริหารจัดการในการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์
     1.  เพื่อให้ทุกคณะวิชา/หน่วยงานเกิดการพัฒนา และการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
     2.  
เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
     3.  
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส มากขึ้น สามารถประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองได้
     4.  
ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรด้วยการใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส

ผลที่คาดว่าได้รับ
     1. 
การขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
     2. 
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาจัดการองค์กร โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
     3. 
เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ความสามัคคี สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :