Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2557

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และเรื่องของความสวยงามและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย จึงจัดงานวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยในภาคเช้าหลังเสร็จพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ร่วมปลูกต้นไม้และปรับพื้นที่ (ถมทราย) รอบมหาวิทยาลัย  ส่วนภาคบ่ายทำความสะอาดภายในคณะวิชาและหน่วยงาน  ทำความสะอาดซุ้มและพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา


 

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :