7ส ยอดเยี่ยมและผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2560 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจประเมินกิจกรรมคุณภาพ 7ส  3 ครั้ง/ปีการศึกษา

กิจกรรมที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1  หัวข้อ “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน”  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2560


ครั้งที่ 2  หัวข้อ  “ปัญหาและอุปสรรค ในการดาเนินงาน กิจกรรมคุณภาพ 7ส ของหน่วยงาน” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

กิจกรรมที่ 3 โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2560  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) 2 ครั้ง /ปี

ปีการศึกษา 2559 

  •  Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (20 ก.ค.60)
  • ประกาศผลรางวัลตอบคำถามกิจกรรม 7ส ปีการศึกษา (เมื่อ 25 เม.ย.59)
  • KM พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา (29 มี.ค.56)

ปีการศึกษา 2558 

  •  Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (7 ก.ค.59)
  • มฉก.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7ส จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (7 ก.ค.59)
  • KM พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา (15 มิ.ย.59)
  • Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (4 ธ.ค.58)

ปีการศึกษา 2557

  • Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (26 มิ.ย.58)
  • KM กิจกรรมคุณภาพ 7ส (28 ม.ค.58)
  • Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (4 ธ.ค.57)

ข่าวสารที่น่าสนใจ :