Big Cleaning Day 2562

วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day)  ประจำปีการศึกษา 2562

       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้นำกิจกรรมคุณภาพ 7ส มาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการสร้างพื้นฐานองค์กร เพื่อรักษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ โดยเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มุ่งเน้น ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้งานที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
     1. การปรับปรุงสภาพที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดงามตา
     2. สร้างวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กรสร้างนิสัยอันดีงามให้แก่บุคลากร และนักศึกษา
     3. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  มีวินัยในการปฏิบัติงานและให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
       ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะมีการกำหนด "วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day)"  2 ครั้งต่อปีการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม 7ส  เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยจึงประกาศกำหนดวันทำความสะอาดประจำปี  2562 ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :