มาตรฐานและกลุ่มตรวจ 7ส มฉก.

มาตรฐานคุณภาพกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561

         มาตรฐานกิจกรรมคุณภาพ 7ส เป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตพื้นฐานในการในการทำกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นในการปรับสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน/องค์กร ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ำเสมอ  เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ตลอดจนเกิดเป็นนิสัยเกิดความเคยชินในการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดมาตรฐานกิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อตรวจประเมินผลคุณภาพ 7ส ในปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็น  4 ระดับ  (4 แบบมาตรฐาน) ได้แก่

          1. มาตรฐานกิจกรรม 7ส ระดับคณะวิชา  2. มาตรฐานกิจกรรม 7ส ระดับหน่วยงาน
          3. มาตรฐานกิจกรรม 7ส ระดับนักศึกษา 4. มาตรฐานกิจกรรม 7ส ระดับแม่บ้านคนสวน


กลุ่มตรวจประเมินกิจกรรมคุณภาพ 7ส ปีการศึกษา 2561

แผนผังการตรวจและประเมินผลกิจกรรมคุณภาพ 7ส 


ข่าวสารที่น่าสนใจ :