มาตรฐานและกลุ่มตรวจ 7ส มฉก.

มาตรฐานคุณภาพกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2562

         มาตรฐานกิจกรรมคุณภาพ 7ส เป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตพื้นฐานในการในการทำกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นในการปรับสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน/องค์กร ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ำเสมอ  เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ตลอดจนเกิดเป็นนิสัยเกิดความเคยชินในการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดมาตรฐานกิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อตรวจประเมินผลคุณภาพ 7ส ในปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็น  3 ระดับ (3 แบบมาตรฐาน) ได้แก่

          1. มาตรฐานกิจกรรม 7ส ระดับคณะวิชา  2. มาตรฐานกิจกรรม 7ส ระดับหน่วยงาน
          3. มาตรฐานกิจกรรม 7ส ระดับนักศึกษา  


กลุ่มตรวจประเมินกิจกรรมคุณภาพ 7ส ปีการศึกษา 2562

ข่าวสารที่น่าสนใจ :