คณะกรรมการดำเนินงานฯ 7ส

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ประจำปีการศึกษา 2561
        จากการพัฒนากิจกรรม 5ส สู่กิจกรรม 7ส และในทุกๆปีการศึกษามหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคณะวิชาและทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กระทั่งการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนากิจกรรมคุณภาพ 7ส ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะมีตัวแทนของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในรูปแบบคณะคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนากิจกรรมคุณภาพ 7ส ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
        โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณภาพ 7ส ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 291/2561โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

       1.  กำกับดูแล กำหนดแนวทางส่งเสริมตามนโยบายคุณภาพ 7ส  
       2.  เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 7ส
       3.  กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกิจกรรม 7ส 
       4.  วางแผนติดตาม ตรวจและประเมินผลกิจกรรม 7ส 

  

ข่าวสารที่น่าสนใจ :