นโยบายคุณภาพ 7ส มฉก.

นโยบายคุณภาพ 7ส
       มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ คุณภาพการศึกษา คุณภาพนักศึกษา คุณภาพอาจารย์  และคุณภาพบุคลากร โดยใช้กิจกรรม 7ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้งานที่มีคุณภาพทั้งนี้เพื่อรักษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอมหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบาย  ดังนี้
     1. ผู้บริหารทุกระดับดูแลและกำกับการทำกิจกรรม 7ส รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 7ส ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
     2. บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกและดำเนินกิจกรรม 7ส โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจำและต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดไป
     3. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 7ส  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
     4. ทำกิจกรรม 7ส  ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคม


ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารที่น่าสนใจ :