กิจกรรม 7ส

Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของหน่วยงาน ” ปีการศึกษา 2560 (28 มี.ค.61)

กองแผนและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของหน่วยงาน ” ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 (MBA3) อาคารอำนวยการ