กิจกรรม 7ส

Image

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใต้หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” โดยเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทางด้านการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561