แผนการดำเนินงานฯ 7ส

แผนการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ประจำปีการศึกษา 2559
        ในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะกำหนดแผนการดำเนินงานคุณภาพ 7ส โดยผ่านกระบวนการการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ประจำปีการศึกษานั้นๆ
         ในปีการศึกษา 2560 เป็นอีกปีการศึกษาหนึ่งที่มหาวิทยาให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 7ส  มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  โดยดึงนักศึกษาทุกคณะวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมคุณภาพ 7ส ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานมุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส และแผนการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้


ข่าวสารที่น่าสนใจ :